Charyzmat

“Choć trudne, nieraz ciężkie, jednak ważne i konieczne jest wasze Drogie Siostry powołanie i poświęcenie. Więc uświęcajcie się ciągłą modlitwą i apostołujcie ustawiczną, pełną poświęcenia pracą gospodarczą i społeczną po parafiach.”

Sługa Boży ks. Józef Małysiak

Charyzmatem Zgromadzenia 

jest pomoc kapłanom w posłudze parafialnej. W sposób szczególny modlimy się za kapłanów i otaczamy ich duchową opieką.

Nasz Ojciec Założyciel w listach do sióstr pisał: 
„ Musi to być rzeczą bardzo ważną kapłanom służyć, skoro sam Zbawiciel to robił. Śmiało można powiedzieć, że błogosławieni są ci, którzy kapłanów szanują, kapłanów wspierają i kapłanom pomagają w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy.”

,,Szacunek dla kapłanów jest ważnym i przez Boga cenionym, a cóż dopiero mówić o pomocy dla kapłanów  i o współpracy z tymi, którzy Boga ludziom na ziemi zastępują?  Czyż może być większe dzieło nad pomoc kapłanom  w zbawianiu dusz ludzkich?”.

charyzmat

Duch Betanii

Duch, który ożywia naszą rodzinę betańską, czerpie swoją siłę z miłości Zbawiciela, który przyszedł aby służyć wszystkim. Ośrodkiem naszego życia jest Jezus, którego wzór obecności jest w domu rodzinnym w Betanii.  Dziś jest wśród nas w Najświętszym Sakramencie.

Rodzina Franciszkańska

Żyjemy według Reguły III Zakonu Regularnego św. Franciszka pragnąc naśladować Chrystusa w duchu św. Biedaczyny z Asyżu przez zachowanie rad ewangelicznych, aby na tej drodze osiągnąć doskonałą miłość.

Bliskość Maryi

Żyjąc duchem Maryi, która z miłością wypełniała wszystkie posługi dla Jezusa, chcemy świadomie przeżywać bogactwo łaski Bożej i czcić Maryję jako Matkę Łaski Bożej. Od Niej uczymy się cnót: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości, miłości, pokory i służebności.

Betania – Maria i Marta

Realizując nasz charyzmat i żyjąc duchem św. Franciszka, kształtujemy w swoich sercach i wspólnotach ducha modlitwy i kontemplacji na wzór św. Marii oraz ofiarnej posługi na wzór św. Marty. 
Staramy się budować tam, gdzie jesteśmy współczesne Betanie, które będą dla kapłanów miejscem duchowego odpoczynku i modlitewnego wsparcia. 
Zgodnie z myślą Założyciela Sł. Bożego ks. Józefa Małysiaka każda siostra Betanka za przykładem Sióstr z Ewangelicznej Betanii  
w codziennym życiu będzie łączyć modlitwę z pracą, a pracę z modlitwą. Wszak z  tego właśnie składa się nasze życie”.

charyzmat
charyzmat

 

Modlitwa za kapłanów i pomoc w posłudze parafialnej.

,,Pomagajcie, drogie siostry, kapłanom, pomagajcie zastępcom Jezusa Chrystusa, pomagajcie sługom Bożym, jako najniższe służebnice Pańskie, a ucieszycie tym Serce Jezusa, a pomożecie wiele dusz zbawić, zaś w niebie otrzymacie za to wielką i specjalną nagrodę i zapłatę ! Wszak poświęcenie się pracy parafialnej, wszak pomoc dla kapłanów, to praca bardzo miła Sercu Zbawiciela!”.

 

Jeżeli zakonnica zachowuje śluby swe i wiernie Bogu służy, wówczas lampa jej życia zakonnego jasnym świeci płomieniem.

Czystość

Wolność serca, aby rozgorzało ono bardziej miłością do Boga i wszystkich ludzi.

Ubóstwo

Wolność od nadmiernych trosk, pozyskanie duchowej swobody do miłowania Boga i służenia potrzebującym. 

Połuszeństwo

Oddanie swojej woli Chrystusowi Królowi, aby zjednoczyć się trwalej i bezpieczniej ze zbawczą wolą Ojca. 

charyzmat
Drogie Siostry, pocieszajcie się, a zarazem poczujcie się wezwane do pełni, do tej pełni, która jest dwoista.

Maria i Marta razem stanowią pełnię waszego powołania. Tylko w różny sposób są rozłożone akcenty.
charyzmat
Jan Paweł II
papież miłosierdzia
error: Treści są chronione, przepraszamy :)